Проучвания

Проучвателната дейност на ИСИИ“ за виждане и разбиране на приложните възможности на „научно“ предлаганото базисно знание за управление на икономиката, както и за сравнение на тези възможности с приложните възможности на създавания от него IT продукт, разглеждан като носител на ново качество такова знание – представлява сериозен познавателен процес. Процес, неделимо свързан с творческата и експерименталната дейност на „ИСИИ“, който се реализира и текущо във фонов режим, и кампанийно чрез проекти. Обекти на този познавателен процес – като носители на „научно“ предлагано базисно знание за управление на икономиката – са:

Академични среди и препоръчани от тях научни публикации;
Световни фирми за одитиране и управленско консултиране;
Бизнес софтуер, тип ERP, създаден от световни фирми.

Поради виждането, че всеки висококачествен IT продукт за управленско моделиране на предприятието трябва да е изграден на основата на холистично базисно знание за управление на икономиката, акцентът на проучвателните усилия е поставен върху третото направление – бизнес софтуер (тип ERP), създаван, развиван и продаван от най-реномираните световни фирми.

За да се получи някаква най-обща представа за проучвателната дейност на „ИСИИ“, следват кратки описания на няколко проучвателни проекта – по един такъв проект в първите две области и два в областта бизнес софтуер тип ERP.

Проучване на академични среди и научни публикации

В рамките на 20-годишната история на „ИСИИ“ – освен текущите проучвания – са реализирани три големи проекта за оценка на „академичните среди и научните публикации“, като създатели и приносители на базисно знание за икономиката – знание във вид на универсален модел на машиностроителното предприятие.

И трите проучвателни проекта се реализират чрез тематични срещи с академични лица, представители на професионалната икономическа мисъл на България, а след това прочит и анализ на препоръчани от тях научни публикации. Интерес представлява последният такъв проучвателен проект. Не само като най-мащабен, но и като най-актуален. Този проект се реализира през първата половина на 2012 година. Изпратени са 89 покани до лица, видни представители на академичните професионални среди. За 5 месеца са проведени над 50 работни срещи с такива лица, а между срещите се прави прочит и анализ на десетки научни публикации.

Подобно на първите два проекта, срещите и от този проект водят до извод, че българските академични среди не са приносители на търсеното системно знание. Стига се също и до извода, че хората от тези среди са убедени в огромната обществена полза от такова знание, но вярват, че няма смисъл да се работи за създаването на такова знание, защото то е непостижимо.

В заключение може да се каже, че към средата на 2012 година – според мнението на немалко представители на българските научно-икономически академични среди – световната наука за икономика все още не разполага със системно базисно знание за универсален модел на машиностроителното предприятие – модел, който за нуждите на икономическата практика да дава ясно и достоверно знание за принципното устройство и начина на функциониране на предприятието така, както за нуждите на медицинската практика това прави системния анатомично-физиологичен модел на човешкото тяло.

Проучване на компании за одити и консултантски услуги

Проучвателните проекти са основното средство за оценяване на компаниите за одити и управленско консултиране като създатели и приносители на базисно знание за управление на икономиката във вид на системен универсален модел на машиностроителното предприятие. Главни обекти на тези проучвателни проекти са световно реномираните фирми в тези области като „Deloitte“, „KPMG“, „PricewaterhouseCoopers“ и др.

В рамките на своята история институтът реализира няколко такива проекта – последният –през пролетта на 2012 година. Но по-интересен за случая е проектът от есента на 2007 година.

През ранната есен на 2007 година – на основата на познавателните платформи, наречени „Индустриален Кръст“ и „Дърво на индустриалните познания“ – се заражда идея за създаване на трета познавателна платформа, по-късно наречена „Система за осъществяване на субекността“.

По същото това време в медийните пространства, все по-често и по-настойчиво се лансират идеи за „компетенции на човека“, за „компетенции на корпорацията“, за „компетентностни модели на длъжностите“. Център на това медийно излъчване са компаниите за „одити и управленско консултиране“, които са проучвани във вече далечната 2001 година. Резултатите от тогавашното проучване са меко казано незадоволителни, но от 2001 до 2007 година са изминали повече от 6 години. А това е много време. Настойчивостта и убедеността, с които се оповестяват и налагат понятията „компетенции“ и „компетентностни модели“, формира представи, че във времето от 2001 до 2007 година световните компании за одити и управленско консултиране са направили пробив в областта на базисното знание за управление на икономиката – създали са знание за универсален модел на машиностроителното предприятие в качеството му на системен обект и субект.

С такава нагласа през есента на 2007 година се стартира проект за проучване на компаниите Deloitte“, „KPMG“, „PricewaterhouseCoopers“ и „IDSScheer“.

Но тази нагласа се оказва безпочвена.

В процеса на реализацията на проекта се установява, че понятията „компетенции“ и „компетентностни модели“ – в качеството на познавателна основа за управление на предприятието като единен субект – не се налагат от позицията на сериозна работа за създаване на системно знание за универсален холистичен модел на предприятието, а от позицията на умозрителна есеистика и неясна като логика практика.

Естествено следва извод, че световните компании за „одити и управленско консултиране“ не са направили качествен пробив в областта на базисното научно знание за управленско моделиране на индустриалната икономика. Тяхното ниво, като носители на такова знание през есента на 2007 година, не се различава съществено от това, което са имали в началото на 2001 година. Резултатите от следващия проучвателен проект в тази област са подобни по съдържание, но са актуализирани по време спрямо първата половина на 2012 година.

Проучване на софтуер от тип ERP на световни фирми

Този тип софтуер се приема за най-комплексния и най-цялостен софтуер за управленско моделиране на индустриални предприятия и корпорации. Световно признати производители на такъв софтуер са фирмите: „SAP™“, „Microsoft™“, „Oracle™“, „BAAN™“, „Infor™“, „1C™“ и др.

Проучването на различни марки софтуер тип ERP като носители на базисно знание за управление на икономиката се извършва по два начина: (1) чрез разглеждане на предприятия внедрили, такъв софтуер и (2) чрез проучвателни проекти, които включват серии от платени работни срещи със сътрудници на фирми, специализирани във внедряването ERP софтуер.

Реализирани са четири проекта за оценка на различни марки бизнес софтуер тип ERP като носители на базисно знание за управление на икономиката. Тук са представени два от тях:

Проектът от есента на 2003 година като по-особен;
Проектът от пролетта на 2012 година като най-актуален.

Проектът от есента на 2003 година

Този проект не прилича на останалите проекти за проучване на познавателния потенциал на пазарно предлаганите най-реномирани марки бизнес софтуер тип ERP. Всеки от останалите проекти има за задача да проучи няколко марки бизнес софтуер тип ERP, създаден от различни световни фирми. Проучването на определена марка такъв софтуер неотменно включва негови демонстрации като средство за управленско моделиране на икономиката на машиностроителното предприятие. Демонстрациите се правят от специалисти – внедрители на тази марка софтуер. На основата на натрупаното знание в процеса на демонстрациите се правят оценки на показания „бизнес софтуер тип ERP“ като прeносител на ефективно знание за управленско моделиране на индустриалното предприятие.

За разлика от останалите проекти, проектът от 2003 година има за обект само една марка бизнес софтуер тип ERP – „BAAN 5.0“. Проучването на моделиращия потенциал на този софтуер се осъществява чрез негово експериментално внедряване в едно от предприятията, явяващо се част от базата за приложни изследвания на „ИСИИ“. За целта е закупен лиценз и са наети консултанти, преминали през специализирано обучение.

Експериментално-внедрителският процес на „BAAN 5.0“ протича в паралелно сравнение с процеса на разработка, реализация и приложното изследване на втората версия на създавания от „ИСИИ“ IT продукт. Чрез тази версия, в същото време, и в същото предприятие се управлява мащабна кампания за производствен реинженеринг. Управляват се също – при това във взаимовръзка – процесите на продажби, доставки, производство и инженерно разработване на нови продукти заедно с цялата документация, необходима на всеки от изброените процеси. Чрез тази версия се разработват и реализират инженерни модели за управление на качеството и себестойността. Моделира се също и производствения капацитет.

Паралелното сравнение не работи в полза на „BAAN 5.0“. Това сравнение показва, че „BAAN 5.0“ е абсолютно негоден като средство за производствен реинженеринг. Негоден е също и като средство за разработка на инженерни модели за управление на качеството и производствената себестойност. „BAAN 5.0“ е донякъде съпоставим със създавания от „ИСИИ“ IT продукт, като средство за взаимообвързано управление на процесите на продажби, доставки и производство, а също и за определяне на производствения капацитет – съпоставим, но на много по-ниско качествено ниво на практическа работа.

Единственото функционално превъзходство на „BAAN 5.0“ спрямо създавания от „ИСИИ“ IT продукт е в областта на счетоводството на предприятието. Това превъзходство може да се определи като абсолютно, защото в IT продукта на „ИСИИ“ счетоводството не се разглежда като управленски процес.

Експерименталното изследване на „BAAN 5.0“ продължава около три месеца и приключва с голямо разочарование от неговите възможности като средство за управленско моделиране на икономиката на машиностроителното предприятие.

Уверенията на консултантите – внедрители, че „BAAN 5.0“ е един от най-добрите в света IT продукти за управленско моделиране на индустриални предприятия се приемат с недоверие. Подлагат се на съмнение техните твърдения, че фирмата „BAAN“ е победила в конкурс фирмите „SAP“ и „Oracle“ и така е станала единственият доставчик на ERP софтуер за фирмата „BOEING“, както и че „BAAN 5.0” е основният
IT инструмент за управлението на фирмата „BOEING“.

Тогава, в края на 2003 година, хората от екипа, които участват в това експериментално внедряване – наистина се съмняват, че световните IT продукти за управленско моделиране на индустриалната икономика могат да бъдат толкова несъстоятелни като средство за постигане на единомислие, а оттам и колективно единодействие за управление на бъдещето на предприятието. Но с времето, тези съмнения се разсейват. Основна роля за това имат следващите два проучвателни проекта, и преди всичко последния такъв проект от пролетта на 2012 година.

Проектът от есента на 2012 година

„ИСИИ“ бележи началото на 2012 година със завършена трета версия на създавания от него IT продукт. Чрез тази версия следва да бъде доказана основополагащата теза на „ИСИИ“ – тезата, че могат да бъдат създавани ново качество ERP-системи. Показателен пример за тази възможност трябва да бъде третата версия на създавания от „ИСИИ“ IT продукт.

За да бъде такъв показателен пример, този IT продукт – като носител на знание за иновативно управление на предприятието в неговото качество на системен обект и субект едновременно – трябва да има съществени познавателни предимства и да няма такива недостатъци в сравнение с всички пазарно предлагани IT продукти за управленско моделиране на икономиката на предприятието.

Определянето на познавателните предимства и недостатъци на IT продукта на „ИСИИ“, спрямо всички пазарно предлагани IT продукти за управленско моделиране на предприятието, необходимо изисква проучване на тези продукти като носители на знание за предприятието като системен обект и субект.

В изпълнение на това необходимо изискване, в края на 2011 година е активиран, а през пролетта на 2012 година реализиран, проект за проучване на пазарно предлаганите IT продукти за управленско моделиране на предприятието като приносители на знание за неговата същност като системен обект и субект. Това е най-мащабният проект за проучване на пазарно предлагания „бизнес софтуер“.

В подготовка на непосредствената проучвателна работа е изготвена въпросна система от десет показателя за сравнителна оценка на IT продукти за управленско моделиране на предприятието. На базата на тази система от показатели е проведено и сравнително проучване на създавания от „ИСИИ“ IT продукт, спрямо пазарно предлаганите такива. В рамките на това проучване, тези продукти следва да бъдат сравнени и оценени в тяхното качество на средство за постигане на колективно единомислие и единодействие за управление на предприятието – управление в дух на иновации и стремеж за създаване и развитие на високоефективен човешки капитал.

Проучвателните анализи и сравнителното оценяване на пазарно предлагания „бизнес софтуер“ спрямо IT продукта на „ИСИИ“ са поверени като отговорност на три относително независими работни групи. Първата работна група се води от представители на стопански ВУЗ, втората от представители на технически ВУЗ, а третата от машинни инженери, ангажирани в практиката.

В рамките на проекта са осъществени контакти с 64 лица и фирми, внедрители на най-различни видове и марки бизнес софтуер. Проведени са 21 работни срещи. В центъра на това проучване са най-популярните за пролетта на 2012 година
IT продукти за управленско моделиране на предприятието, дело на световно признатите фирми „SAP“, Oracle“, “Microsoft”, чрез своите IT продукти: „SAP R/3“, „SAP HANA“, „Oracle Business Solutions“, „Microsoft Dynamics NAV/AX“.

Работните срещи на сравнително-оценяващите работни групи на „ИСИИ“ с внедрителите на всеки един от тези IT продукти са няколкодневни и запълнени с демонстрации на техните приложни възможности като средство за управление на бъдещето на предприятието – управление, фокусирано върху процесите на изграждане на технологично-иновативен човешки капитал.

Сравнителните оценки и на трите работни групи са еднозначни:

Третата версия на IT продукта на „ИСИИ“ превъзхожда по всички сравнителни показатели, всички проучени в рамките на проекта пазарно предлагани IT продукти за управленско моделиране на икономиката на предприятието, включително най-престижните.

Тези оценки дават основание да се твърди, че към средата на 2012 година „ИСИИ“ застава пред прага на доказване на своята теза, че могат да бъдат създавани  ново качество ERP системи.

Остава една крачка: да се създадат условия за експеримент и да се експериментира IT продукта на „ИСИИ“ в режим на ударно изграждане на технологично-иновативен човешки капитал.

Тази крачка обаче, отнема следващите 3 години.