История

Към средата на 2021 година, „ИСИИ“ – „Институт за Системно Икономическо Инженерство“ – представлява акционерно дружество с 23 годишна история, което до това време съществува под името „СЕМБА“ – „Системи за Ефективно Моделиране на Бизнес Активите“.

Мажоритарен собственик (над 80% от капитала) на „ИСИИ“ е българска фондация, учредена под името „ИнжКУБ“ – „Инженерна Култура за Управление на Бъдещето“. Ролята на „ИнжКУБ“ е да бъде организиращ център на неформален и публично анонимен български технопарк, наречен „База ИДЕУМ“. От историческа гледна точка, „ИСИИ“ (основан под името „СЕМБА“) изпълнява ролята на oсновополагащо ядро на „База ИДЕУМ“. Затворен в рамките на този технопарк, „ИСИИ“ има една единствена ясна и конкретна цел – да действа според волята на своите първосъздатели, а по-късно на своя мажоритарен собственик, като докаже на света, че може да бъде създадено ново поколение ERP системи. Воля и действия, прилагани в продължение на близо две десетилетия, водят до постигане на наистина сериозен успех – успех във вид на доказано действащ прототип на ново поколение ERP системи.

На пръв поглед, новите ERP системи – генерален смислов фокус на „ИСИИ“ – по нищо не се различават от масово предлагани ERP системи – и едните, и другите са IT продукти за управленско моделиране на икономиката на индустриалното предприятие. Но това е само на пръв поглед. Масово предлаганите днес ERP системи (без изключение) са изградени на основата на фрагментарно (схоластично) базисно научно знание за икономиката – знание, което има големи функционални празнини, които справедливо могат да бъдат определени като „съществени дефекти“.

В този план, новите ERP системи са съвсем различни. По своя иженерен замисъл, те стъпват върху цялостно (холистично) базисно научно знание за икономика – знание, което дава ясно виждане и разбиране на принципното устройство и начина на функциониране на всяко индустриално предприятие в качеството му на системен обект и субект.

Тази разлика открива възможност работните характеристики на новите ERP системи тотално да превъзхождат тези на старите и това ясно се вижда при тяхно сравнение със създадения от „ИСИИ“, действащ прототип на нова ERP система.

Всеки, който направи такова сравнение, би приел като малко пресилени, но много близо до истината, думите на един от първооснователите на „ИСИИ“. С цел мотивация на екипа, по дългия и уморителен път към успеха, той често казва:

  …новите (холистични) ERP системи ще превъзхождат старите (схоластични) ERP системи почти толкова, колкото съвременните транспортни средства, движени от машинна сила, превъзхождат средновековните транспортни средства, движени от жива сила…

Основите на „ИСИИ“ (под името „СЕМБА“), а едновременно с това и основите на технопарка наречен „База ИДЕУМ“, са положени в началото на 1998 година. Тогава, в средата на месец януари, две малки български фирми договарят сътрудничество за разработка на уникален IT продукт за моделиране на индустриални предприятия и системи.

Едната от фирмите произлиза от школа за програмиране, която в средата на 90-те години е една от най-успешните в България. Във фирмата работят трима медалисти от световни олимпиади по компютърна информатика. По онова време, те – заедно с още четирима свои колеги – изпълняват поръчки за търговски, застрахователен и банков софтуер.

Другата фирма е по-особена. Тя сплотява идейно двама математици и двама машинни инженери с необичайни за тези среди интереси и способности за изследване на практическата ефективност на научното знание за управление на икономиката.

Идеологията на фирмата се формира от 2 мирогледни идеи:

Първа мирогледна идея 

Българската икономика е болна, защото научното знание за нейното управление има два съществени дефекта:

Първи съществен дефект: Научното знание за икономика не води до разбиране на принципното устройство и начина на функциониране на всяко съвременно предприятие като системен обект, който може да създава добавена стойност.

Втори съществен дефект: Научното знание за икономика не води до разбиране на принципното устройство и начина на функциониране на всяко съвременно предприятие като системен субект, който трябва да създава добавена стойност. Това означава, че това знание е съвсем празно за същността на колективната отговорност, а оттам и съвсем безпомощно за изготвяне на практически точни длъжностни характеристики в индустрията.

Втора мирогледна идея. 

Здравето на българската икономика може да бъде укрепено чрез духовен реинженеринг на нейните предприятия, чрез IT продукт, носител на цялостно (холистично) знание за принципното устройство и начина на функциониране на всяко предприятие като системен обект и субект, който може и трябва да създава добавена стойност. Това означава, този IT продукт да бъде носител на ново качество базисно знание за икономика – знание, което обяснява, замества и допълва цялото съвременно научно знание за управленско моделиране на индустриалните предприятия като основни градивни елементи на всяка развита национална икономика.

Идеологията става водеща и за двете фирми. Тя предопределя смисъла на 20-годишната история на дейността на „ИСИИ“ и води до сформирането на уникална лабораторна система, често определяна от своите създатели като „неформален и публично анонимен български технопарк наречен База ИДЕУМ“.

История на дейността през първите 14 години

През тези 14 години „ИСИИ“ съществува в името на една водеща цел – да докаже, че български инженери и математици могат да създадат качествено ново знание за управление на икономиката – знание във вид на IT продукт за холистичен модел на предприятието, като „обект“ и „субект“ едновременно.

В преследването на тази цел, „ИСИИ“ преминава през три стадия на своето познавателно развитие:

1998 - 2001
1‑ви стадий на познавателно развитие

Този стадий обхваща 4 години: от началото на 1998 до края на 2001 година.

През тези години, „ИСИИ“ създава универсална познавателна платформа за разбиране на предприятието като „системен обект“. На нейна основа разработва и въвежда в експлоатация първата версия на IT продукт за моделиране на предприятието като „системен обект“.

Тази първа познавателна платформа получава името: „Индустриален Кръст.

2002 - 2005
2‑ри стадий на познавателно развитие

Вторият стадий също обхваща 4 години: от началото на 2002 до края на 2005 година.

През тези години „ИСИИ“ създава втора познавателна платформа за предприятието – платформа за същността, смисъла и йерархията на знанията, обезпечаващи съществуването на предприятието в неговото качество на „системен субект“. На основата на тази познавателна платформа се разработва и въвежда в експлоатация втората версия на IT продукт за моделиране на машиностроителното предприятие като „системен обект и субект“ .

Втората познавателна платформа получава името: Дърво на индустриалните познания“.

2006 - 2011
3‑ти стадий на познавателно развитие

Третият стадий обхваща 6 години: от началото на 2006 до края на 2011 година.

През тези години, „ИСИИ“ създава трета познавателна платформа. Тази платформа допълва и задълбочава разбирането на предприятието като „системен субект“. На нейна основа се разработва и въвежда в научно-изследователска експлоатация трета версия на IT продукт за управленско моделиране на предприятието като „системен обект“ носител на „системно осъществявана субектност“.

Третата познавателна платформа получава името Система за осъществяване на субектността“.

Проучвания

С оглед отстраняване на двата съществени дефекта, през всеки един от трите стадия на своето познавателно развитие, чрез технопарка „База ИДЕУМ“ се правят сериозни проучвания на развитието на базисното научно знание за икономиката. Тези проучвания обхващат областите:

Академични среди и научни публикации;
Управленско консултиране;
Бизнес софтуер.

Особено сериозни са тези проучвания през 2006 и 2007 година.

Резултати от проучвания

Проучванията през 2006 и 2007 година показват, че създаваният от „ИСИИ“ IT продукт се явява незаменимо средство за отстраняване на първия съществен дефект на базисното научно знание за икономиката, но като средство за отстраняване и на втория съществен дефект, този IT продукт – по това време все още във втора версия – няма нужното качество. Това качество се постига чрез неговата трета версия, която излиза няколко години по-късно. В тази версия на създавания от „ИСИИ“ IT продукт, всеки би могъл да види вградено знание за изготвяне на ясни и точни длъжностни характеристики, но няма как да се види дали този IT продукт носи ефективно знание за създаване и развитие на иновативен технологичен елит – за това са нужни трудно постижими експериментални изследвания.

Провеждането на такива изследвания e най-важната част от дейността на „ИСИИ“ през следващите 6 години.

История на дейността през следващите 4 години
2011 - 2015
Изследване на 3‑тата версия на създавания от „ИСИИ“ IT продукт, като носител на ново качество базисно знание за икономиката

Изследването обхваща три основни работни направления:

  1. Обзор и подреждане на работните материали по теорията и терминологията на създавания от „ИСИИ“ IT продукт;
  2. Мащабна кампания за проучване на развитието – в изтеклите няколко години – на базисното научно знание за икономиката;
  3. И най-важното – експеримент на IT продукта, като носител на знание за създаване и развитие на ефективен технологичен елит, който може – осъзнато и с разбиране – да създава и развива технологично-иновативни индустриални системи.

Обзорът и подреждането на работните материали по теорията и терминологията на създавания от „ИСИИ“ IT продукт обхваща времето от края на 2011 година до началото на 2014 година. През това време – с цел фиксиране на авторството на „ИСИИ“ спрямо нейните разработки – са издадени три книги в ограничен тираж и само за вътрешно ползване.

Най-мащабната до този момент кампания за проучване на развитието на научно предлаганото базисно знание за управление на икономиката започва през последните месеци на 2011 година и завършва в средата на 2012 година. Изпълнява се в рамките на два отделни проучвателни проекта.

Първият проучвателен проект е фокусиран върху академичните и консултантските среди, разглеждани като носители на всеобхватно системно знание за управленско моделиране на съвременните предприятия.

Вторият проучвателен проект е фокусиран върху така наречените ERP системи – IT продукти за планиране на ресурсите на предприятието.

Резултатите от тези два проучвателни проекта изцяло съвпадат с резултатите от предходните проучвания, показващи, че няма данни за сериозна работа по създаване на бездефектно базисно знание за управление на икономиката. 

През всичките години, непрестанно се води научно-изследователска дейност като неделимо единство от три вида дейности: (1) проучвателна дейност, (2) творческа дейност и (3) експериментална дейност.

Кулминация на експерименталната дейност е мащабен експеримент, доказващ превъзходството на създавания от „ИСИИ“ IT продукт като носител на знание за създаване и развитие на иновативен технологичен елит, който може – осъзнато и с разбиране – да създава и развива високотехнологични индустриални системи. Експериментът се провежда от началото на 2014 до есента на 2015 година.

Резултатите от него могат да се определят като повече от удивителни.

Тези резултати, ведно с резултатите от всички предшестващи експериментални изследвания са познавателна основа за:

Доказване на основополагащата теза на „ИСИИ“, че могат да бъдат създавани IT продукти, носители на бездефектно (ново качество) базисно знание за управление на икономиката – третата версия на създавания от „ИСИИ“ IT продукт е показателен пример за тази възможност.

Формиране на концепция за приложно развитие на създавания от ИСИИ IT продукт чрез негови последващи версии – независимо, че третата версия на този продукт работи изумително добре, тя се приема за целево изграждан научноизследователски прототип, а не за приложно завършен продукт.

В заключение може да се каже, че от всички постижения на „ИСИИ“ най-голямо научно и практическо значение имат трите познавателни платформи: „Индустриалния Кръст“, „Дървото на индустриалните познания“ и „Системата за осъществяване на субектността“.

Всяка от тези платформи може да бъде определена като фундаментално откритие в областта на базисното научното знание за икономика.

В търсене на нови стратегически цели

Към края на 2015 година „ИСИИ“ изпада в стратегически вакуум. След 18 години напрегната дейност, двете стратегически цели са постигнати:

На основата на трите познавателни платформи е създаден изключително успешен прототип на качествена, нова ERP система

Разработена е концепция за последващо, двустъпално развитие на създадения от „ИСИИ“ прототип

Естествено възниква въпросът „а сега накъде?“.

В търсене на отговор на този въпрос минават години. Създават се контакти и се провеждат срещи със знакови личности и институции от най-различен характер, но безуспешно. Сериозни идеи за нова стратегическа посока и цели няма и няма.

Първата и единствена сериозна идея за нова стратегическа цел, получена отвън, се появява към края на 2020 година. Тя получава развитие през първата половина на 2021 година. Източник на тази идея е български дискусионен форум, съкратено наречен „ИТБИН“, организиран от едноименната фондация – „Информационните Технологии и Бъдещето на Икономическата Наука“.

Според тази идея – от средата на 2021 до средата на 2024 година – „ИСИИ“ трябва да се реформира, развие и позиционира в масмедийното пространство така, че почти всяка от световно водещите компании, работещи в областта на ERP системите, да поиска да придобие мажоритарна собственост в „ИСИИ“.

По този начин тя (световната компания) може да стане начален източник на световен процес за драстично увеличение на ефективността на управление на индустриалната икономика чрез развитие и широко разпространение на новото поколение ERP системи.

Резонно е да се мисли, че един такъв процес ще доведе до преразпределение на световния пазар на знание за ефективно управление на индустриалната икономика (за 2020 година той се оценява на 3 трлн.$), а началният източник на този процес ще получи възможност за водещо участие в това преразпределение, измеримо с десетки и стотици милиарди $/годишно.

Стратегическата идея, предложена от Форум „ИТБИН“, извежда „ИСИИ“ от продължилия 5 години стратегически вакуум и се превръща в основа за разработка на подробен, стратегически бизнес план за структурно и функционално развитие на „ИСИИ“ във времето 2021 – 2024 година.