Експерименти

Експерименталната дейност за изследване на потенциала на IT продукта на „ИСИИ“ като носител на холистично приложно знание за ефективно управление на икономиката на индустриалното предприятие, представлява многогодишен познавателен процес – процес, който тече непрекъснато и в неделимост от съответно необходимата творческа и проучвателна дейност. Тук са представени само няколко от най-показателните примери в тази насока.

IT продуктът на „ИСИИ“ като носител на приложно знание за мащабен производствен реинженеринг

  Място на реализация: „Хидравлични Елементи и Системи“ АД

В базата за приложни изследвания на „ИСИИ“ са провеждани много кампании с цел изследване на създавания IT продукт като директен носител на приложно знание за производствен реинженеринг, но две от тези кампании са най-мащабни – всяка от тях с общ обхват над 500 работни места.

Първа кампания за мащабен производствен реинженеринг

Първата кампания се провежда през периода 2002-2003 година. За около 15 месеца са преструктурирани и релокализирани над 80% от всички работни места. Тази кампания е интересна с това, че разработката, а след това и ръководството на реализацията на реинженеринга, се извършват от няколко инженери – всеки, от които е усвоил моделирането на технологична среда и производствени процеси чрез IT продукта създаван от „ИСИИ“. Интересно е да се добави, че всеки от тези инженери е млад и с по-малко от 3-годишен трудов стаж.

Втора кампания за мащабен производствен реинженеринг

Втората кампания се провежда непосредствено след последната голяма икономическа криза от 2009 година. В рамките на кампанията – от пролетта на 2010 до лятото на 2011 година – са преструктурирани и релокализирани над 70% от всички работни места.

И двете кампании се извършват в движение – без спиране или забавяне на производствените процеси. Напротив: във времето на процеса на реинженеринг, производството бележи нарастване и като натурални, и като стойностни обеми, и като номенклатура. При втората кампания това увеличение е повече от 2 пъти. При направените проучвания не бяха открити данни някой, някъде, някога да е правил производствен реинженеринг, който да е съпоставим по инвестиционни показатели с получените от тези две кампании показатели, които без създавания от „ИСИИ“ IT продукт биха били абсурдни.

IT продуктът на „ИСИИ“ като носител на приложно знание за бърза пренастройка и гъвкаво производство

  Място на реализация: „Хидравлични Елементи и Системи“ АД

Във времето през 2009 – 2010 година, само за 18 месеца, двама инженери, без опит в проектиране на заводи и без да са запознати с така наречения „Lean Manufacturing“, но познаващи IT продукта на „ИСИИ“ и заложените в него познавателни платформи, успяват да разработят и внедрят „система за бърза пренастройка и гъвкаво производство“ в два участъка с обхват около 40 цифрово-програмни работни места.

Производителността при пренастройване на работните места е повишена от 5 до 10 пъти. Направените разходи са минимални. Развита е и програма за обучение на персонала.

За сравнение – разработването и внедряването на подобна система и в подобен мащаб – в рамките на конкретен завод, принадлежащ на световна западна компания – е отнело около 6 години, което означава много повече човешки и финансови ресурси.

IT продуктът на „ИСИИ“ като носител на приложно знание за системно управление на качеството

През октомври 2005 година, в базата за приложни изследвания на „ИСИИ“, е осъществен проект за внедряване на „системно управление на качеството“ и сертифициране по ISO 9001:2000.

За целта като партньори са привлечени 2-те най-реномирани световни фирми – „Lloyd’s Register” и „TÜV Rheinland”. От страна на базата за приложни изследвания са ангажирани само двама души – един, който познава добре създавания IT продукт и един технически сътрудник. Консултантите от „Lloyd’s” и „TÜV” пристигат с идеята, че изготвянето и внедряването на документалните процедури за управление на качеството, а след това и сертификационният одит, ще отнемат много месеци и усилия. Но запознавайки се с IT продукта на „ИСИИ“, те установяват, че всички необходими форми и информация са вече налични. Остава само да бъдат приведени във формат, привичен за сертифициращите компании.

В средата на декември 2005 година, след по-малко от два месеца, „Lloyd’s Register” и „TÜV Rheinland” издават съответни сертификати. А през следващите години базата за приложни изследвания на „ИСИИ“ е използвана често от „TÜV Rheinland” като демонстрационна база, където да се показват „добри практики“ на други компании, тръгнали по пътя на сертифицирането по ISO 9001:2000.

IT продуктът на „ИСИИ“ като носител на приложно знание за инженеринг и създаване на технологичен елит

  Място на реализация: „Хидравлични Елементи и Системи“ АД и „М+С Хидравлик“ АД

Това е експеримент, реализиран от началото на 2014 до средата на 2015 година и представлява кулминация на приложно-изследователските усилия на „ИСИИ“. В резултат на приватизация и продажба на части на голям за България машиностроителен завод, едно от предприятията – част от базата за приложни изследвания на „ИСИИ“ – купува много изгодно остатъци, във вид на документация и оборудване, от някога закупена от Запад висока технология в областта на машиностроенето. Тази висока технология е обхващала общо пет завода, като за нея – някога социалистическа България – е платила над 120 милиона валутни лева. Процесът на внедряване е текъл няколко години, но идва демокрацията.

Към датата на придобиване и оборудването, и документацията са морално остарели. Но за „ИСИИ“ спасяването на части от тази висока технология изглежда като възможност „дадена свише“ – възможност за експеримент на IT продукта на „ИСИИ“ като носител на знание за инженеринг и създаване на иновативен технологичен елит. За нуждите на експеримента е иницииран проект, чиято цел е две предприятия да бъдат технологично разширени и организационно „зацепени“ за съвместно производство и продажба на въпросните високотехнологични изделия.

Резултатите от този експеримент са впечтляващи:

(1) Пет млади машинни инженери – без опит в проектирането на заводи, но които познават в дълбочина създавания от „ИСИИ“ IT продукт – проектират, изграждат и обезпечават работата на разширенията на технологичната среда и на двата завода. Те правят това за толкова време и пари, колкото „чужденци“ искат само за осъвременяване на документацията на изделията.

(2) Под ръководството на тези инженери, четирима работници, без какъвто и да било специализиран опит, за 9 месеца, усвояват набор от високотехнологични процеси, които в общия случай се обезпечават от 25 до 30 висококвалифицирани специалисти, подготвени от водещи в областта световни фирми.

(3) Произведени от тях изделия са изпратени в световноизвестна специализирана лаборатория в Германия. Тамошните експерти са изумени, че такива продукти – като вид и качество – могат да бъдат създадени в България. 

IT продуктът на „ИСИИ“ като носител на приложно знание за подготовка на високоефективен ръководен елит

  Място на реализация: Рязански акумулаторен завод „Tungstone“

За разлика от другите експерименти, този експеримент протича извън границите на България и без директно прилагане на компютърната технология – стъпва само на знание и разбиране на нейните теоретични основи.

Инициатор и двигател на експеримента е млад доцент от руската Академия за Народно Стопанство. В рамките на своята професионална дейност, години на ред, той полага усилия – от позицията на член на съвета на директорите на руски машиностроителен завод – да внедри японската управленска философия „Lean Manufacturing“. Но стига до извода, че резултатите не си струват усилията.

През 2007 година – по стечение на обстоятелствата и заедно със свои колеги от завода – доцентът попада в базата за приложни изследвания на „ИСИИ“. Там, той вижда в действие втора версия на създавания от „ИСИИ“ IT продукт и е привлечен професионално от неговите теоретични основи. Това привличане е толкова силно, че той убеждава авторите на тези теоретични основи да го запознаят задълбочено със своите разработки и да му предоставят право да ползва тези разработки в рамките на неговата професионална научна дейност.

За да се запознае задълбочено с теорията и терминологията на създавания от „ИСИИ“ IT продукт, руският доцент прави две едномесечни работни посещения в България – едно през лятото на 2008 година и още едно през лятото на 2009 година. В края на второто посещение, той споделя намерение да експериментира на практика, полученото теоретично знание, като сключи договор за доверително управление на неголям руски завод за производство на акумулаторни батерии. В изпълнение на това свое намерение, той поема пълна отговорност за управление на визирания завод във времето от началото на 2010 до края на 2012 година.

В края на 2009 година в завода работят 176 души, които месечно произвеждат и продават до 7 хиляди акумулаторни батерии за до 190 хиляди евро, като за година това прави около 2,3 милиона евро.

В края на 2012 година в завода работят 196 души, които месечно произвеждат и продават до 34 хиляди акумулаторни батерии за около 980 хиляди евро, като за година това прави около 12 милиона евро. Това означава, че производителността на труда е увеличена повече от 4 пъти, а производството и продажбите почти 5,5 пъти. Тук е важно да се отбележи, че всичките инвестиции за тези 3 години са по-малко от 1 (един) милион евро.